Nazmü'l-Ferâid ve Cem'u'l-Fevâid

Nazmü'l-Ferâid ve Cem'u'l-Fevâid

Bu üründen 397 adet satılmıştır.

Kategori
Ders Kitapları
Yayınevi
Fazilet Neşriyat
Dil
Arapça
Boyut
A4
ISBN
Stok
1000
Sayfa Sayısı
86
Yazar
Şeyhzade Abdurrahim b. Ali b. Müeyyed


"Nazmü'l-Ferâid ve Cem'u'l-Fevâid" kitabı, Şeyhzâde Abdürrahim bin Ali bin Müeyyed'in (d. 1469 – v. 1537) eseridir. Abdürrahîm Efendi, Yavuz Sultan Selim Han devri âlimlerinden olduğu gibi aynı zamanda meşâyih-i kirâmdandır. İstanbul'da Sultan Selîm civarındaki Şeyh Muhyiddin Efendi’nin zâviyesinde, ondan sonra post-nişîn olarak mürîdlerini terbiye etti. 908 tarihinde hacca gittiğinden kendisine "Hacı Çelebi" de derlerdi.

"Nazmü'l-Ferâid" kitâbı, Ehl-i Sünnet Mezhebi’nin iki büyük imamları olan İmam Ebu'l-Hasen Eş'ârî ve İmam Mâturîdî Hazretleri’nin akâidde ihtilaf ettikleri başlıca meseleleri 40 madde halinde vermektedir. Kitabın zeylinde İbn-i Kemal Paşa'nın aynı mevzûda “Risâletü'l-İhtilâf Beyne'l-Eşâirati ve'l-Mâturîdiyye fî-İsnâ Aşere Mes'ele” adlı eseri vardır. Bu da aynı ihtilaf meselelerini 12 madde halinde vermiştir.